Почвообразувателен процес

Образуването на почвите е изключително бавен и много продължителен про­цес, който протича при сложно взаимодействие между различни фактори. Той е съвкупност от физични, физико-химични, химични, биохимични и биологични процеси. За образуване на 1-2 cm почва са необходими от 300 до 700 години, което определя почвата като практически невъзобновим природен ресурс.

Голям (геологичен) и малък (биологичен) кръговрат на вещества и енергия

През продължителния начален период от развитието на Земята, когато зем­ната повърхност е била само суша и вода, е протичал специфичен еднопосочен абиотичен процес. Под влияние на външните условия повърхностните скали се разрушавали и се превръщали в рохкав субстрат, наречен скален рохляк. Този процес се нарича изветряване на скалите.

То може да бъде два вида: физично, при което става само механично разрушаване на скалите без да се променя тех­ният минерален и химичен състав, и химично, при което разрушаването на ска­лите протича под влияние на различни химични процеси и образуваният скален рохляк има променен минерален и химичен състав. Една част от скалния рохляк при отрицателни и хоризонтални релефни форми, се отлагат на място (елувий), но преобладаващата част се пренасяла от повърхностните течащи води и се от­лагала на дъното на световния океан (наноси). По този начин земната суша непрекъснато е обеднявала на по-дребно частичен материал и особено на различ­ни водоразтворими вещества, докато водните басейни се обогатявали с тях. Този еднопосочен процес е известен като голям, или геологичен кръговрат. Той е бил нарушаван само при промени на релефната форма на земната кора, съответ­но бавни повишавания или понижавания (епирогенеза) или планообразуване (орогенеза). След стабилизиране на новите релефни форми започвал нов кръго­врат по същата схема.

Sunrise паркет София