Същност на почвообразувателният процес

С появата на биологичния кръговрат и отлагане на специфичното органично вещество, наречено хумус, се приема, че започва нов природен процес. Под не­гово влияние първоначално еднородния скален рохляк придобива нов строеж, състав и свойства и се образува ново природно тяло, наречено почва, а самият процес – почвообразувателен. Същността на този процес се изразява в следно­то: между приземния слой на атмосферата, повърхностния слой на литосферата, хидросферата и биосферата непрекъснато протича кръговрат на вещества и енергия, в който взима участие и лъчистата енергия на Слънцето. Между тези явления най-съществен е обменът на вещества и енергия между почвата и вис­шите растения.

Характерните особености на почвообразувателния процес се изразяват в следното:

    • – трансформация и преобразуване на минерални вещества;
    • – отлагане, натрупване и трансформация на органични вещества;
    • – взаимодействие между минерални и органични вещества;
    • – повърхностна акумулация на биофилни елементи;
    • – вертикална миграция на веществата.

На различна дълбочина процесите са различни, поради което скалният рох­ляк се диференцира по състав и свойства на пластове. Те са наречени почвени хори­зонти, а тяхната съвкупност образува почвения профил.

Същност на почвообразувателният процес
4.1 (82.73%) 44 глас[а]

Интериорни решения Sunrise